Общи условия: 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между С&Т ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайт http://www.st-bg.net (Сайта) и неговите крайни потребители. 

 С&Т ЕООД е търговско дружество със седалище в гр. Велико Търново, България и адрес на управление на дейността: България, Велико Търново, 5000, ул. “Александър Бурмов” № 87. Дружеството е вписано в Търговски регистър и с ЕИК 104591719. 

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, чрез мобилни приложения – апликации, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение. 

С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия и всички неразделни части на споразумението и да ги спазва. 

 1. ПОНЯТИЯ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение: 

 1. Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. 
 1. IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
 1. Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър. 
 1. Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
 1. Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
 1. Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 
 1. Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 
 1. Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). 
 1. Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя. 
 1. Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 
 1. Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия. 
 1. Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 
 1. Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. 
 1. Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 
 1. Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 
 1. Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси. 
 1. Уебсайтът www.st-bg.net” или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване. 
 1. Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта . 
 1. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия. 

Потребителят се съгласява, че приема да спазва и да се съобразява с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на тяхното приемане и зареждане на съдържанието на сайта върху паметта на използваното крайно устройство. 

Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта. 

Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството. 

 1. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА
 1. Териториален и персонален обхват на дейността 

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници. 

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз. 

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак. 

 1. Цел на Сайта 

Целта на Сайта се изразява в три главни направления: 

Първо – информиране на Потребителите за дейността на дружеството и предлаганите от него услуги. 

Второ – информиране на Потребителите за детайлите за контакт с Дружеството. 

 1. Сключване на споразумението 

Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе. 

Споразумението се сключва на български език. 

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща. 

Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор. 

 1. Права и задължения на потребителя 

Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството. 

Потребителят има право на достъп до публикувано на сайта съдържание единствено за лично ползване. 

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. 

Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги: 

 1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване; 
 1. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма. 
 1. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора; 
 1. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги; 
 1. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа. 
 1. Връзки към социални мрежи и други уебсайтове 

Чрез Сайта Дружеството предоставя възможност на своите потребители да имат директна връзка към профилите на Дружеството в следните социални платформи, а именно: 

Фейсбук страницата на C&T ЕООД 

 1. Ограничаване на отговорността на Дружеството 

Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”. 

Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите. 

Дружеството не предоставя гаранции за това, че: 

 1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно; 
 1. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени; 
 1. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти; 

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от: 

 1. ползването на Услугите; 
 1. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите; 
 1. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите; 
 1. потребителско съдържание; 
 1. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line). 

Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор. 

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя. 

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това. 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия. 

Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител. 

На сайта ще бъде публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) от Потребител на траен носител ще бъде предоставена. 

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред. 

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. 

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя. 

Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите. 

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите. 

 

Политика за използване на бисквитки:

Политика за използване на бисквитки 

Тази политика се отнася до бисквитки и уеб сайтове, поддържани от C&T ЕООД. 

Какво представляват Бисквитките? 

HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки. 

Какво идентифицират бисквитките? 

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти. 

Какви бисквитки използваме? 

Използваме два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. 

Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност. 

Съдържат ли бисквитките лична информация? 

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен. 

Изтриване на бисквитки 

По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра. 

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта. 

 

Политики за личните данни:

С настоящето уведомление за поверителност C&T ЕООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни. 

C&T ЕООД (Дружеството), обработва Вашите лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби за защита на лични данни. Събират се за конкретни, изрично указани легитимни цели и след изпълнението им, данните не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Предоставянето им е ограничено до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“) и се поддържат в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им. Съхраняват се добросъвестно и в законоустановените срокове. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 - General Data Protection Regulation - GDPR). 

НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 

Важно е да прочетете внимателно това уведомление, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация. 

Какво са лични данни? 

Определенията използвани в този документ, са в съответствие с Член 4 от GDPR: 

"Лични данни": Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 

“Чувствителни лични данни”: Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните права и свободи на субектите на данни, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхното обработване би могъл да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация. 

“Обработване”: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

“Администратор на данни”: Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни. 

Кои са принципите за обработка на данните, които прилагаме? 

Съгласно действащото законодателство по защита на данните, приложимите принципи са: 

 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработка на данните; 
 1. Събиране на данни само за валидни цели, които да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели; 
 1. Събиране на данни, които са във връзка и не надхвърлят необходимото за постигане на целите; 
 1. Събиране на точни и актуални данни; 
 1. Съхраняване на данните в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които са събрани; 
 1. Надлежна защита. 

Каква информация събират Дружеството? 

Дружествата събират само основни лични данни за Вас, които не включват специални видове информация. Личната информация, която се събира може да включва името Ви, ЕГН, името на фирмата Ви, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, както и други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони. 

Защо Дружеството обработва лични данни? 

Дружеството събира вашите данни на различни основания. 

Възможно е периодично да ги използва, за да изпраща важни съобщения като известия относно промени в Общите условия, Политиката за поверителност или други правила. 

Дружеството разполага с легитимен интерес да използва тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информира за бъдещи проекти. 

Как Дружеството защитава данните? 

Дружеството защитава сигурността на Вашите данни в съответствие с действащото право за защитата им. Дружеството прилага вътрешни политики и контрол, за да гарантира, че вашите данни не са загубени, случайно унищожени, злоупотребени или оповестени, и са достъпни само за служителите в изпълнение на техните задължения. 

Когато Дружеството ангажира трети страни да обработват лични данни от негово име, същите извършват това въз основа на писмени указания, задължени са да спазват поверителност и да прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на данните. 

Въпреки това, имайте предвид, че предаването на информация по интернет никога не е напълно защитено. Независимо от обстоятелството, че можем да направим всичко възможно, за да запазим собствените си системи сигурни, нямаме пълен контрол върху всички процеси, свързани, например, с използването на нашия уебсайт или изпращането на поверителни материали по имейл, поради което не можем да гарантираме абсолютната сигурност на Вашата информация, предавана ни чрез интернет. 

За колко време Дружеството съхранява данни? 

Дружеството ще съхранява личните Ви данни само за периода, за който са му необходими и за който са законово регламентирани. Определянето на подходящия период, е в зависимост от количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди, вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните на трети лица, както и приложимите законови разпоредби. 

След прекратяване на клиентските отношения с Дружеството, то ще съхрани информацията Ви в съответствие с неговите политики и законодателни изисквания, и ще я унищожи по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в политика и регламентиран в закон, изтече. 

Разкриване на данни пред трети страни 

Понякога, с цел предоставяне на услугите, които Вие сте поискали от  Дружеството, то може да сподели личната Ви информация с външни доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността, е възможно Дружеството да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита. Дружеството изисква от всички доставчици на услуги, с които споделя Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. 

Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на правоприлагащи, правителствени или публични органи, за да спази всички законови или регулаторни изисквания. Предоставянето на Вашите данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани. 

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и Дружеството осигурява пълен достъп до водените от него регистри за лични данни при законовите условия за това. 

Използване на „бисквитки“(‘cookies’) 

Като много други уеб-сайтове, уеб-сайтът на C&T ЕООД може да използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, които се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга. 

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“. 

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. 

Какви са Вашите права като субект на данни? 

 1. Право на достъп до личните Ви данни, което Ви дава възможност на за получаване на копие от тях.
 2. Право да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани Вас.
 3. Право на да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което Ви дава възможност да изискате временно да преустановим обработването им.
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
 5. Право да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас, когато няма валидна причина за продължаване на обработката им („право да бъдеш забравен“).
 6. Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или към трета страна, като това се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да я използваме („право на преносимост“).
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.
 8. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни уведомите на посочените в документа адрес и имейл за връзка, без това да засяга законосъобразността на обработването.

Ако решите да упражнявате някое от тези права, или имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. “Александър Бурмов” No 87  или като изпратите имейл на адрес: office@st-bg.net 

Ако смятате, че Дружеството не е спазило правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. 

Дружеството запазва правото си да актуализира по всяко време това уведомление, за което ще бъдете уведомени, чрез публикуване на нашия уебсайт или по друг надлежен начин.